Vliv vitaminů na zdraví

Na příkladu osteoporosy si ukážeme, jak mohou vitaminy příznivě působit na nejrůznější choroby.

Podle nových poznatků v medicíně začíná toto onemocnění už u mladého organismu v období růstu a dospívání. Maximum mineralizace kostí, tedy zejména ukládání vápníku, se dosáhne ve 23 letech a pak už může začít řídnutí kostí, které se u žen začíná projevovat většinou v menopauze, u mužů později, ale přibližně ve věku 80 let je situace u obou pohlaví stejná. Na absorpci vápníku v organismu se podílejí zejména: vitamin D3, C, B6 a K1.

Určité vitaminy jsou antioxidanty (především vitamin C a E a ß-karoten), tzn. chrání buňky před oxidací, především volnými radikály. Zdá se, že ß-karoten a zejména vitamin C a E, mají profylaktický účinek na nádorové onemocnění a mohou být použity jako doplňující preparáty při léčbě těchto onemocnění. Dále vitaminy posilují imunitní systém, který je odpovědný za neutralizaci mikroorganismů - vetřelců, jako jsou bakterie, viry a karcinogeny. Nyní se zdá být možné, že vitaminy mohou mít zpomalující vliv na proces stárnutí a mohou zabraňovat senilnímu rozkladu.

Rovněž podle některých studií vliv podávání samotného ß-karotenu vedl ke tvorbě karcinomu plic u kuřáků. Ovšem další studie tento efekt vysvětlují jinak. Teoreticky se z jedné molekuly ß-karotenu vytvoří 2 molekuly vitaminu A, v přítomnosti vitaminu E vzniká z jedné molekuly ß-karotenu 1,7 molekuly vitaminu A a bez přítomnosti vitaminu E vznikne z 1 molekuly jen 0,17 molekuly vitaminu A a ze zbytku vznikly oxidační produkty (beta-apo-karotenoidy), o kterých se rozšířila domněnka, že mohou podpořit karcinogenní aktivitu z tabákového kouře in vivo. ß - karoten sám působí jako antikancerogen, jeho oxidační produkty však mohou usnadnit tvorbu karcinomu.

Byla též vyslovena hypotéza, že vzhledem k nestabilitě molekuly ß-karotenu mohou v plicích kuřáků, kde je vysoká koncentrace volných radikálů a současně je u nich ve tkáních nízká koncentrace antioxidačních látek, zejména vitaminu E a C, které normálně mají na ß-karoten stabilizující účinek, vznikat oxidační produkty karotenoidů. Vzniklo proto doporučení podávat kombinaci antioxidačních vitaminů (ß-karotenu, vitaminu E a C) jako antikancerogenní činitele pro racionální a realistické snížení rizika nádorového onemocnění. Další autoři došli k podobným závěrům a potvrdili vliv vitaminu E na potlačení případné kancerogenní aktivity ß-karotenu. Speciálně vytvořená komise v EU pro studium možného rizika předávkování vitaminů a minerálních látek uvedla v loňském roce u ß-karotenu u kuřáků možné riziko z jeho předávkování.

Musím zde zmínit ještě jeden problém, a to, že až do nedávné doby bylo obecně platné mínění, že je 5ti násobné předávkování vitaminem D toxické. Vloni v červnu však vyšla zpráva, kterou vypracovala speciální komise EU, ve které jsou vitaminy a minerální látky roztříděny do 3 kategorií podle možného - případného rizika konzumace většího množství některé z uvedených látek. Z tohoto přehledu vyplývá, že vitamin D je zařazen do 2. skupiny, kde je riziko z předávkování jen malé. Do skupiny s možným rizikem je zařazen vitamin A, největší nebezpečí je u těhotných žen. Je však z lékařských kruhů znám případ, kdy se muž milující tresčí játra jimi při delší denní konzumaci přiotrávil. Do této skupiny je zařazen i ß-karoten u kuřáků.

Tabulka, kterou vypracovala Evropská komise - generální ředitelství pro ochranu zdraví a spotřebitele, loni v červnu uvádí rozdělení vitaminů do 3 kategorií. Jako podklad sloužila směrnice 2002/46 a diskuse v jednotlivých zemích EU, samozřejmě i u nás, a to písemnou formou i ústně na seminářích, které se k tomu organizují.

Rozdělení vitaminů podle indexu bezpečnosti pro populaci.

A: Žádné riziko

Vitamin B1, vitamin B2, biotin, vitamin B12, kyselina pantothenová, ß-karoten

B: Malé riziko překročení nejvyššího tolerovatelného příjmu (UL)

Vitamin B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kyselina listová, niacin

C: Potenciální riziko při nadměrném příjmu

Vitamin A a ß - karoten u kuřáků

Z uvedené tabulky je tedy zřejmé: budeme - li se řídit radami odborníků - lékařů, odborníků na výživu a příbalovými letáky u suplementů, pak nám nehrozí riziko z předávkování


Ing. Jarmila Blatná, CSc.

SPV Praha.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama